Icons

SOCIAL ICONS

                
                


Web Application Icons


icon-plus
icon-th-list
icon-basket
icon-gift
icon-gplus
icon-heart
icon-popup
icon-thumbs-up-1
icon-minus
icon-th
icon-zoom-in
icon-thumbs-up
icon-call
icon-cog
icon-zoom-out
icon-user-2
icon-at
icon-cog-1
icon-left-open
icon-user
icon-email
icon-cog-2
icon-left-open-1
icon-user-1
icon-cart
icon-flight
icon-right-open
icon-users-1
icon-bitbucket
icon-mail-2
icon-right-open-1
icon-users
icon-left-2
icon-mail-1
icon-basket-alt
icon-dollar
icon-left
icon-mail
icon-mobile-alt
icon-briefcase
icon-left-thin
icon-edit
icon-credit-card
icon-doc
icon-left-1
icon-edit-1
icon-grocery-store
icon-chart-bar
icon-up-1
icon-ok-1
icon-post
icon-attach
icon-up
icon-ok
icon-shop
icon-book
icon-up-2
icon-cancel
icon-trash
icon-phone
icon-right-thin
icon-tag
icon-pinterest-circled
icon-download
icon-right
icon-tag-1
icon-chat-1
icon-search-1
icon-right-1
icon-comment
icon-facebook
icon-search
icon-right-2
icon-comment-alt
icon-facebook-rect
icon-search-2
icon-down-2
icon-chat-1
icon-twitter-bird
icon-lock
icon-down-1
icon-chat
icon-skype
icon-link
icon-down
icon-vcard
icon-tumblr-rect
icon-wrench-1
icon-home-1
icon-trash-3
icon-pinterest
icon-wrench
icon-home
icon-trash-1
icon-youtube
icon-clock-alt
icon-star
icon-trash-2
icon-linkedin
icon-clock
icon-check
icon-basket-1
icon-globe
icon-truck